Aktuální nabídka

  • Katalog - přehledy termínů našich zájezdů
  • PROGRAMY PRO ŠKOLY
    vodácké školní výlety, školy v přírodě, ubytování pro lyžařské kurzy, turistika, rafting pro školy, Adr-enalinový výlet, ozdravné pobyty u moře, zájezdy do Anglie a mnoho dalšího...
  • Firemní programy
    Outdoor - Teambuilding - Events - Indoor - Dovolená - Ubytování - Outdoor catering - Incentiva

Odkazy

Všeobecné podmínky

Cestovní kancelář Klíč s.r.o. 
Pražská 59, 541 01  Trutnov, Česká Republika

  •  +420 777 602 007, +420 777 602 012

 

Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb při zajišťování sportovních akcí a výukových kurzů Cestovní kanceláře Klíč s.r.o. 

§ 1 - Úvodní ustanovení
1. Tyto Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb Cestovní kanceláře Klíč s.r.o.(dále jen Podmínky) platí pro služby zajišťované Cestovní kanceláří Klíč s.r.o. (dále jen CK Klíč).
2. CK Klíč poskytuje služby všem zájemcům bez omezení.
3. Účastníci akce mohou být:
 a) fyzické osoby v rozsahu jejich způsobilosti být účastníky občanskoprávních vztahů
 b) osoby mladší 15 let pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let
 c) účastníci v rozmezí 15 - 18 let věku se souhlasem zákonného zástupce, pokud se tento sám akce neúčastní.
4. Účast na akce sjednává s CK Klíč buď účastník sám nebo jeho zákonní zástupci, popř. fyzické či právnické osoby účastníkem pověřené. Vždy je nutná způsobilost k právním úkonům.
5. Vzájemný vztah a právní poměr mezi CK Klíč a účastníky akce se řídí ustanoveními občanského zákoníku a těmito Podmínkami.

§ 2 - Druh  akcí a služeb (dále jen akce)
CK Klíč organizuje tyto druhy služeb:
1. organizace sportovních kurzů a akcí s vyhlášeným termínem, cenou a s předem vyhlášeným programem

 2. sportovní a expediční, tj. s předem vyznačeným předběžným programem s možností dílčích změn v průběhu (Vodácké akce, rafting, horolezectví, skialpinismus, lyžování...). 

3. prodej letenek, lodních lístků, slevových karet apod.
4. výukové kurzy (školy) např. horolezectví, skialpinismus, lyžování, kajaková škola a pod
5. organizaci školení, kongresů, prezentací
6. školní výcvikové kurzy
7. další služby v oblasti cestovního ruchu včetně sportovní činnosti a poskytování tělovýchovných služeb.

§ 3 - Vznik smluvních vztahů
1. Smluvní vztah mezi účastníkem a Cestovní anceláří Klíč vznikne zpravidla na základě písemné smlouvy. V případě akce vzniká smluvní vztah převzetím řádně vyplněné a podepsané objednávky na sportovní akci nebo kurz.
2. V případě akce na objednávku se uzavření smlouvy s právnickými či fyzickými osobami řídí konkrétními podmínkami, uvedenými ve vzájemné dohodě, přičemž předpokladem vzniku smluvního vztahu je písemná objednávka s přesným rozsahem služeb.
3. V případě objednání ostatních služeb se uzavření smlouvy s právnickými či fyzickými osobami řídí konkrétními podmínkami, uvedenými ve vzájemné dohodě, přičemž předpokladem vzniku smluvního vztahu je písemná objednávka s přesným rozsahem služeb.
4. Smluvní vztah může vzniknout i prostřednictvím obchodního zástupce (prodejce), který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci.
5. Pokud účastník zastupuje více účastníků a uzavírá smlouvu v jejich prospěch, prohlašuje, že má od těchto zákazníků souhlas tuto smlouvu uzavřít a bere na sebe odpovědnost i za jejich závazky vůči CK Klíč.
6. Podmínkou ke vzniku smluvního vztahu (přihlášení na kurz nebo akci) je vyplnění přihlášky účastníkem a jeho souhlas s těmito "Všeobecnými podmínkami Cestovní kanceláře Klíč s.r.o.".

§ 4 - Předmět služeb a způsob jejich zajišťování
1. Předmětem zajišťování jsou sportovní urzy a akce, ubytovací, stravovací, přepravní, tlumočnické, průvodcovské a jiné služby (viz §2), které jsou zpracovány a účastníkům poskytovány za úplatu a organizované CK Klíč, buď přímým dodáním svých vlastních služeb, nebo zprostředkováním a obstaráním služeb, dodávaných tuzemskými či zahraničními dodavateli.
2. Předmětem zajištění ve smyslu těchto podmínek však není činnost při prodeji přepravních dokladů a vybraných akce, kterou CK Klíč obstarává na základě objednávky u tuzemských a zahraničních dopravců, případně jiných cestovních kanceláří.
3. CK Klíč zajišťuje zpravidla své služby a přepravní doklady pro jednotlivé účastníky na jméno. Převod na jinou osobu (osoby) je možný jen se souhlasem CK Klíč.
4. Vymezení sportovní akce nebo sportovního kurzu (viz §2) obsahuje termín, program, služby poskytnuté během akce a cenu akce nebo kurzu.
5. V programu sportovního kurzu nebo akce jsou uvedeny pouze podstatné body programu.
6. Realizace sportovního kurzu nebo akce (viz §2) je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. Tato skutečnost je uvedena v nabídce nebo ve smlouvě - objednávce. CK Klíč je povinna informovat zákazníka o zrušení akce z důvodu nedosažení minimálního poctu účastníků nejpozději 5 dní před stanoveným datem poskytnuti první služby.

§ 5 - Práva a povinnosti účastníků
1.K základním právům účastníků sportovních kurzů a akcí patří:
 a) právo na řádné poskytnutí zaplacených nebo objednaných služeb, výslovně zahrnutých do programu
 b) právo na reklamaci případných vad poskytnutých služeb, včetně práva na odstranění vady, doplnění služeb případně na náhradní poskytnutí nové služby nebo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny zaplacených služeb
 c) právo být bez zbytečného odkladu seznámen s případnými změnami programu kurzu, rozsahu služeb a ceny. 
2.K základním povinnostem účastníků zajišťovaných služeb (viz §2) patří:
 a) poskytnout CK Klíč nezbytnou součinnost, která je třeba k řádnému zajištění a poskytnutí služeb, zejména pravdivě a úplně vyplnit přihlášku a předložit doklady, potřebné k zajištění požadovaných služeb
 b) zaplatit CK Klíč s.r.o. předem plnou cenu kurzu nebo akce v termínu, dohodnutém oběma stranami
 c) v případě čerpání dalších služeb, objednaných a čerpaných během kurzu anebo akce zaplatit tyto služby v termínu, dohodnutém mezi účastníkem a představitelem CK Klíč
 d) převzít od CK Klíč písemné pokyny pro účastníky sportovního kurzu nebo akce, informace o místě a době započetí akce, rozsahu a podmínkách pojištění a další údaje a doklady, potřebné pro účast na akci
 e) řídit se převzatými písemnými pokyny CK Klíč pro účastníky sportovních kurzů a akcí a ústními pokyny instruktora či jiného představitele CK Klíč s.r.o., a dodržovat stanovený program. Pokud by účastník svým jednáním nebo chováním narušil průběh a program sportovního kurzu (nebo akce) nebo pokud závažným způsobem naruší právní předpisy ČR či navštíveného státu, může být vyloučen z účasti na sportovním kurzu nebo akci, přičemž ztrácí jakýkoli nárok na náhradu nevyužitých služeb. V tomto případě je účastník povinen uhradit veškeré náklady, vzniklé v důsledku vyloučení z kurzu nebo akce. Tím není dotčeno právo CK Klíč na náhradu případné škody.
 f) obstarat si a mít u sebe během kurzu nebo akce v zahraničí platný cestovní doklad
 g) splnit očkovací a případně další povinnosti při cestách do států, pro které jsou příslušné povinnosti právně stanoveny
 h) v případě storna účasti na kurzu nebo akci provést storno písemnou formou
 i) právo účastníka na reklamaci služeb, způsob uplatnění a postup při vyřizování reklamace se řídí obecné závaznými předpisy. Ke kladnému vyřízení reklamace přispěje zákazník upozorněním na vady a případné nedostatky poskytnutých služeb, nejlépe ihned na místě, nebo v okamžiku jejich zjištění
 j) účastník musí při plánování přípojů, dovolené, obchodních termínů apod. brát možnost i výrazného zpoždění (viz § 6/4) v úvahu. CK Klíč neručí za škody, které mohou účastníku vzniknout v důsledku vzniklých zpoždění
 k) dbát veškerých pokynů směřujících ke zdárnému průběhu zajišťovaných služeb (bezpečnost apod.), zejména se zavazuje používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (při všech aktivitách např. vodní turistice, raftingu, horolezectví, jezdectví).
 l) zdržet se požívání alkoholických látek a jiných omamných látek během programu.
3. K povinnostem právnické (popř. fyzické) osoby, která je objednatelem sportovního kurzu nebo akce podle § 1, odstavec 4. patří:
  a) seznámit účastníky jím objednaného kurzu (akce) s těmito podmínkami a se všemi informacemi a pokyny, které od CK Klíč s.r.o. obdrží
b) zabezpečit, aby všichni účastníci kurzu (akce), který u CK Klíč s.r.o. objednal, plnili ty základní povinnosti, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být pouze jednotlivý účastník 
 c) pověřit svého oprávněného zástupce. Ten se účastní celého kurzu nebo akce a prostřednictvím a v součinnosti se zástupcem CK Klíč s.r.o., je-li k kurzu nebo akci přidělen, zajišťuje včasné a řádné uplatnění práv své organizace. Zároveň zajišťuje plnění povinností své organizace a plnění povinností, jejichž nositelem jsou účastníci jí objednaného akce
 d) ustanovit vedoucího kurzu nebo akce v případě, kdy podle ujednání s CK Klíč není kurz nebo akce doprovázen instruktorem CK Klíč. Vedoucí se účastní celého kurzu nebo akce, organizačně zajišťuje poskytnutí služeb od tuzemských a zahraničních dodavatelů služeb, dbá na plnění programu kurzu nebo akce a není-li v daném případě stanoveno jinak, plní vůči účastníkům kurzu nebo akce a vůči CK Klíč povinnosti pověřené osoby kurzu nebo akce
 e) řádně a včas zaplatit dohodnutou cenu, u forfaitu též doplatit služby poskytnuté na písemnou žádost oprávněného zástupce, právnické (popř. fyzické) osoby, jež si akce či služby objednala, a které nebyly předmětem vzájemné dohody.
 f) pravdivě uvést, že si není vědom žádných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během kurzu nebo akce, případně na takové omezení ihned upozornit.
 g) pravdivě uvést zda umí plavat v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě (rafting, vodní turistika) a potápění.
 h) zavazuje se používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (při všech aktivitách např. vodní turistice, raftingu, horolezectví, a dalších aktivitách, které to svojí povahou vyžadují...).
 i) zdržet se požívání alkoholických látek a jiných omamných látek zejména během programu.

§ 6 - Práva a povinnosti CK Klíč:
1. Z účasti na kurzu nebo akce nevyplývá pro účastníka právo na žádné jiné plnění a služby než ty, které tvoří výslovně součást stanoveného programu - zaplacených služeb. Jakékoli další služby mimo předem stanovený rozsah, včetně služeb souvisejících s onemocněním účastníka kurzu nebo akce v jeho průběhu (např. léčení v zahraničí, náhradní přeprava účastníka do jiného místa apod.) jsou službami, které CK Klíč s.r.o. není oprávněna za účastníka uhradit.
2. Podpisem přihlášky na sportovní kurz nebo na akci vyslovuje účastník - objednatel souhlas s přechodem práv (postoupením pohledávky) na plnění z pojistné smlouvy v případě, že CK Klíč s.r.o. poskytne za účastníka úhradu léčebného v nebo do zahraničí, popř. uhradí i náklady spojené s náhradní přepravou postiženého účastníka zpět do ČR či do konkrétního místa.
3. Pokud účastník sportovního kurzu nebo akce nečerpá služby z vlastní viny, náhrada za tyto služby se neposkytuje.
4. CK Klíč neručí za eventuelní zpoždění a upozorňuje na možnost jeho vzniku z technických důvodů, z důvodů nepříznivého počasí, popř. z důvodů přetížení hraničních přechodů a leteckých cest a z důvodů vyšší moci.
5. V případě změny objednávky ze strany zákazníka (zrušení nebo doobjednání dodatkových služeb, změna místa srazu, vyslání náhradníka apod.) v době kratší než 80 dní před zahájením sportovního kurzu nebo akce je CK oprávněna účtovat manipulační poplatek 300 Kč za každou takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu akce nebo kurzu (jiný typ kurzu nebo akce, jiný termín) se považuje za zrušení účasti na kurzu nebo akci.
6. Objednavatel dává souhlas k zařazení osobních údajů do databáze Cestovní kanceláře Klíč s.r.o. a jejich použití pro potřeby CK. Objednavatel souhlasí se zasíláním nabídek na všechny jím uvedené adresy a to včetně e-mailové adresy. Objednavatel dává souhlas k zařazení osobních údajů do databáze Cestovní kanceláře Klíč s.r.o. a jejich použití pro potřeby CK. Objednavatel souhlasí se zasíláním nabídek na všechny jím uvedené adresy a to včetně e-mailových adres.
7. Objednavatel souhlasí jménem všech přihlášených účastníků s pořízením záznamu (zpravidla fotodokumentace, videozáznam...) z průběhu akce nebo akce pořádaného CK Klíč pro komerční, propagační a reklamní účely. Současně dávají souhlas ke zveřejnění těchto záznamů a jejích i upravených částí.
 

§ 7 - Evidence osobních údajů
1. Účastník souhlasí s tím, aby Cestovní kancelář Klíč s.r.o. zpracovávala a evidovala osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s objednanou sportovní akcí nebo zájezdem. Objednavatel a všichni účastníci dávají souhlas k zařazení osobních údajů do databáze Cestovní kanceláře Klíč s.r.o. a jejich použití pro potřeby CK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo. Dále souhlasí s tím, že CK Klíč je oprávněna poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, za účelem pojištění případně na výzvu Policie České Republiky. Souhlasí i s tím, že je Cestovní kancelář Klíč s.r.o. oprávněna zpřístupnit uvedené údaje v nezbytném rozsahu na vyžádání orgánům státní správy.
2. Osobní údaje, včetně rodného čísla, je CK Klíč oprávněna zpracovávat a evidovat i po ukončení Sportovní akce nebo zájezdu a to po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsou zpracovávány, anebo po dobu plynoucí z povinnosti tyto údaje archivovat.
3. Účastník má právo zjistit, jaké osobní údaje uchovává CK Klíč o něm konkrétně. Pokud bude účastní vyžadovat přehled všech zpracovávaných údajů, může se obrátit na u CK Klíč prostřednictvím emailu: rezervace(zavináč)ckklic.cz. Tyto údaje může získat i ve strojově čitelné podobě. Účastník může požádat o opravu osobních údajů, které o něm u CK Klíč zpracovává telefonicky anebo emailem rezervace(zavináč)ckklic.cz. Účastník může požádat o výmaz osobních údajů, žádosti vyhověno vyhověno pokud se bude jednat o prohlěhlou akci nebo zájezd a po uplynutí doby vyplývající z povinnosti tyto údaje archivovat. Odkazy na formuláře najdete v sekci kontakt úpně dole.
4. Účelem užití osobních údajů je informování uživatelů o službách a akcích pořádaných CK Klíč. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu. Podmínkou je, aby CK Klíč své služby nabízela v rámci rozumného očekávání. To znamená, informovat opravdu jen o svých službách a jen ty osoby, se kterými má CK Klíč nějaký vztah, tj. buď vlastní klienty nebo ty, kteří o informace projevili zájem. Za těchto podmínek není nutné vyžadovat předem souhlas se zasíláním nabídek, je však nezbytné umožnit příjemci, aby se ze zasílání newsletterů mohl snadno odhlásit, a na tuto možnost a způsob odhlášení vás výslovně a srozumitelně upozorňujeme v každé zprávě.
5. CK Klíč neposkytne tyto údaje pro další komerční využití jiným subjektům.
6. Účastník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 8 - Cena služeb, sportovních kurzů a akcí a její úhrada
1. Ceny sportovních kurzů a akcí, pořádaných CK Klíč, jsou cenami sjednanými dohodou.
2. Cena zahrnuje pouze ty služby, které jsou pro každou akci taxativně vyjmenovány.
3. Účastník kurzu nebo akce je povinen uhradit cenu v termínech, stanovených CK Klíč.
4. Pokud v době podání závazné přihlášky na sportovní kurz nebo akci do dne započetí tohoto kurzu nebo akce dojde ke změnám, které mají za následek změnu oznámené ceny, je CK Klíč s.r.o. povinna tuto skutečnost účastníkům neprodleně oznámit písemnou formou. Pokud je zvýšení ceny vyšší než 10 % z původní ceny kurzu nebo akce, má zákazník právo od uzavřené smlouvy odstoupit, což musí učinit písemně. Neodstoupí-li od smlouvy v době, vyznačené v oznámení o změně ceny, je povinen zaplatit vyšší cenu akce. 9 dní před stanoveným datem zahájení kurzu nebo akce se nesmí cena měnit.

§ 9 - Změna sjednaných služeb v průběhu sportovního kurzu nebo akce
1. CK Klíč je oprávněna provádět operativní změny programu a poskytovaných služeb v průběhu sportovního kurzu nebo akce, pokud je to z naléhavých důvodů nezbytné (např. nevhodný vodní stav, deštivé počasí při horolezectví apod.) a není možné dodržet stanovený program a přes veškeré vyvinuté úsilí původně stanovené služby poskytnout.
2. CK Klíč je oprávněna provádět operativní změny termínu poskytnutí objednaných služeb a to v případech, kdy není možné služby poskytnout v objednaném termínu z důvodů vyšší moci.
3. V případě, kdy CK Klíč nemůže dodržet původně stanovený program a poskytnout předem sjednané služby, je povinna:
 a) zajistit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě shodné nebo podobné původně sjednaným podmínkám a dbát přitom, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a zachováno zaměření a poslání kurzu nebo akce 

b) upravit cenu kurzu nebo akce v závislosti na provedených změnách programu a služeb, a to pouze v tom případě, je-li důsledkem těchto změn snížení ceny kurzu nebo akce a příslušný rozdíl v ceně účastníkovi vrátit
 c) vrátit účastníkovi zaplacenou úhradu ceny neposkytnutých služeb, za které nemohlo být poskytnuto náhradní plnění.
 d) v případě, že služby nelze poskytnout z důvodů vyšší moci, nemají účastníci právo na slevu dle § 9, čl. 3. písmeno b a c, ani právo od smlouvy odstoupit.
4. U akcí se sportovním zaměřením (např. vodácký akcí, rafting, horolezectví, expedice, kajaková škola...) si CK Klíč vyhrazuje právo změny programu a poskytovaných služeb. Tyto změny nemají vliv na cenu kurzu nebo akce.

§ 10 - Odpovědnost za vady
1. V případě, že rozsah nebo kvalita služeb kurzu nebo akce je nižší než sjednaná a stanovená programem, cenou a typem kurzu nebo akce, vzniká účastníkovi akce právo reklamace. Právo účastníka na reklamaci služeb, způsob uplatnění a postup při vyřizování reklamace se řídí obecně závaznými předpisy.
2. Za předmět reklamace se nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovnou na základě pojistné smlouvy mezi CK Klíč s.r.o. a pojišťovnou, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z pojistného krytí výslovně vyňaty.
3. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK Klíč, či okolnostem na straně účastníka kurzu nebo akce, na základě kterých účastník zcela anebo zčásti nečerpá objednané, a i zaplacené a CK Klíč zajištěné a připravené služby podle programu, nevzniká zákazníkovi, není-li stanoveno jinak, nárok na náhradu ceny takovýchto služeb, ani nárok na slevu ceny kurzu nebo akce.

§ 11 - Stornovací poplatky
1. Stornovací poplatky účtuje CK Klíč zákazníkům při každém stornu - zrušení účasti na sportovním kurzu nebo akci ze strany zákazníka za každou přihlášenou a zrušenou osobu ve výši:
 a) 300 Kč, dojde-li ke stornu účasti na kurzu nebo akci nebo objednaných službách v době od podání závazné přihlášky do 42 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby.
 b) 25 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady CK Klíč, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účasti na kurzu nebo akci v době od 41 do 30 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby.
 c) 50 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady CK Klíč, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účasti na kurzu nebo akci v době od 29 do 16 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby.
 d) 65 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady CK Klíč, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li ke stornu účastníka kurzu nebo akci v době od 15 do 8 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby.
 e) 90 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady CK Klíč, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li
 ea) ke stornu účasti na kurzu nebo akci v době od 7 do 2 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby
 eb) k neúčasti na akci v důsledku poskytnutí nesprávných nebo neúplných údajů účastníkem (např. na vyplněné přihlášce, při odbavování účastníka apod.)
 ec) k vyloučení z účasti na kurzu nebo akci pro nedodržení pasových, celních a devizových předpisů ČR nebo navštíveného státu, nebo nesplněním některých základních podmínek CK Klíč, pro účast na akci, jak je stanoví tyto Podmínky
 f) 100 % ze stanovené ceny objednaných služeb + skutečně vzniklé náklady CK Klíč, spojené se zajištěním a stornem služeb, dojde-li
 fa) ke stornu účasti na kurzu nebo akci v době kratší 2 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby a nenastoupením na akci.
fb) k neúčasti účastníka na kurzu nebo akci jeho zaviněním.
U některých akci a objednaných služeb mohou platit jiné stornovací podmínky, se kterými bude zákazník seznámen pří zakoupení kurzu nebo akci.

2. Pro Skialpinistické kurzy nebo akce a akce s kajakem (jelikož se jedná o nízkokapacitní akce) platí ještě možnost využít některou z těchto variant:
a) postupovat podle stornovacích podmínek viz § 10 článek 1.
b) přesunutí na následující sezónu (následující kalendářní rok)nebo jiný termín - s poplatkem 1.500 Kč
c) v případě přesunutí na přespříští sezonu (o 2 roky) s poplatkem 2.500 Kč
Body b a c jsou možné jen v případě nemoci doložené lékařskou zprávou.

3. Zvláštní Stornovací poplatky účtuje CK Klíč školám a skupinám o více jak 15 osobách, účastníkům akcí. V případě, pokud dojde objednavatelem ke stornu, a to více jak 10% účastníků akcí, zavazuje se objednavatel zaplatit tato storna:
a) do 30 kalendářních dnů před stanoveným dnem poskytnutí první služby 20% z celkové ceny akcí za každého účastníka.
b) od 29 do 16 dnů 30 % z celkové ceny kurzu nebo akce
c) od 15 do 11 dnů 50 % z celkové ceny kurzu nebo akce
d) od 10 do 6 dnů 75 % z celkové ceny kurzu nebo akce
e) v době kratší 5 dnů 90 % z celkové ceny kurzu nebo akce
f) v den nástupu 100%
V případě nenastoupení účastníka na kurzu nebo akci ze zdravotních důvodů (doloží potvrzením od lékaře), zaplatí storno ve výši 30 % z celkové ceny.

4. Storno poplatky nejsou CK Klíč účtovány, zajistí-li za sebe účastník, který objednané služby stornoval, náhradníka, jehož zařazení na akcí nebo akci je možné a jeho účast zabrání škodám, které CK Klíč s.r.o. zrušením účasti původního účastníka vznikly. V takovém případě účastník zaplatí manipulační poplatek 400 Kč za každou takto požadovanou změnu (viz též § 6, odstavec č.5).

§ 12 - Závěrečná ustanovení
1. Tyto podmínky jsou platné od 24. 5. 2018.
2. Zákazníci - objednavatelé služeb potvrzují svým podpisem přihlášky na kurz nebo akci, že jsou jim tyto Podmínky známy, rozumějí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímají.

V Trutnově dne 24.5.2018
Ing. Marek Skalický - jednatel společnosti
Cestovní kancelář Klíč s.r.o.